Geen wedstrijd zonder wedstrijdreglement.
 1. Kangoeroe is een reken-, denk- en puzzelwedstrijd voor alle leerlingen van het lager onderwijs en van het eerste en het tweede jaar van het secundair onderwijs van om het even welk onderwijsnet. Kangoeroe wordt in vijf edities ingericht: Wombat, Springmuis, Koala, Wallaroe en Wallabie. De editie Wombat is voor de leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar van het lager onderwijs. De editie Springmuis is voor de leerlingen van het derde en het vierde leerjaar van het lager onderwijs. De editie Koala is voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs. De editie Wallaroe is voor de leerlingen uit de B-stroom van het eerste en het tweede jaar secundair onderwijs. De editie Wallabie is voor de leerlingen uit de A-stroom van het eerste en het tweede jaar secundair onderwijs. In het buitengewoon onderwijs bepaalt de schoolverantwoordelijke voor iedere leerling welke editie het beste past.
 2. Kangoeroe vindt plaats in de deelnemende scholen onder toezicht van de schoolverantwoordelijke(n), van wie de naam en het e-mailadres vooraf aan de organisatoren wordt meegedeeld. Per school is er maximum één schoolverantwoordelijke per editie en per vestigingsplaats. Alle briefwisseling en elektronische communicatie over Kangoeroe gebeurt via de schoolverantwoordelijken. De schoolverantwoordelijken verbinden zich ertoe hun toegangscode strikt persoonlijk te houden.
 3. Inschrijving van de leerlingen gebeurt door de schoolverantwoordelijke via www.kangoeroe.org. Onmiddellijk na de inschrijving betaalt de school 2,50 euro per leerling. Voor iedere ingeschreven leerling is inschrijvingsgeld verschuldigd. Er vindt geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld plaats.
 4. Kangoeroe vindt plaats op de datum die internationaal wordt vastgelegd. Scholen waarvoor deze officiële Kangoeroedatum onmogelijk is, kunnen Kangoeroe organiseren op een zelf gekozen dag binnen de uitwijkperiode die de organisatoren jaarlijks bepalen. De schoolverantwoordelijke kiest per editie voor alle leerlingen dezelfde wedstrijddag en hetzelfde startuur.
 5. Kangoeroe vindt binnen de normale schooluren plaats.
 6. De editie Wombat bestaat uit 15 meerkeuzevragen met 5 antwoordmogelijkheden. Voor elk juist antwoord krijgt de leerling 8 punten, voor een foutief antwoord 0 punten. Als de leerling de vraag onbeantwoord laat, krijgt hij 2 punten. De edities Springmuis, Koala, Wallaroe en Wallabie bestaan uit 24 meerkeuzevragen met 5 antwoordmogelijkheden. Voor elk juist antwoord krijgt de leerling 5 punten, voor een foutief antwoord 0 punten. Als de leerling de vraag onbeantwoord laat, krijgt hij 1 punt.
 7. Kangoeroe duurt 50 minuten voor de edities Wombat, Springmuis en Koala en 75 minuten voor de edities Wallaroe en Wallabie. Bij de editie Wombat kunnen de leraren de wedstrijdduur aanpassen aan de klassituatie.
 8. Kangoeroe is een individuele wedstrijd. De leerlingen mogen niet samenwerken. Zij mogen alleen gebruikmaken van schrijfgerief, kladpapier, lat, geodriehoek en passer. De schoolverantwoordelijke kan beslissen om voor individuele leerlingen de door de klassenraad bepaalde compenserende maatregelen (of in het buitengewoon onderwijs: de door het multidisciplinaire team bepaalde afspraken binnen het handelingsplan) toe te passen. Bij de editie Wombat lezen de leraren de vragen hardop voor en bieden ze de leerlingen de praktische ondersteuning die de klassituatie vereist.
 9. De schoolverantwoordelijke staat in voor het eerlijk verloop van Kangoeroe. De organisatoren kunnen de wedstrijd steeds op zijn eerlijkheid controleren. In geval van fraude kan aan een school verdere deelname ontzegd worden.
 10. Iedere leerling krijgt een opgavebundeltje. Bij de editie Wombat dient de schoolverantwoordelijke de antwoorden van de leerlingen in via www.kangoeroe.org. Bij de edities Springmuis, Koala, Wallaroe en Wallabie vult iedere leerling een antwoordformulier in. De leerlingen duiden hun antwoorden aan in de kolom ‘Antwoorden’. Indien ze een fout maken, kunnen ze een nieuw en definitief antwoord aanduiden in de derde kolom. De schoolverantwoordelijke stuurt de ingevulde antwoordformulieren onmiddellijk na de wedstrijd naar de organisatoren terug. Bij een deelname op de officiële Kangoeroedatum, moet het indienen of het terugzenden plaatsvinden op de officiële Kangoeroedatum of daarop volgende dag. Bij een deelname in de uitwijkperiode, moet het indienen of het terugzenden ten laatste de dag volgend op de uitwijkperiode plaatsvinden.
 11. De organisatoren kennen jaarlijks prijzen toe aan leerlingen of scholen. Voor de editie Wombat is er een aandenken voor alle leerlingen en een prijzenpakket dat de leraren vrij kunnen inzetten als individuele prijs of als klassikaal leer- of spelmateriaal. Voor de edities Springmuis, Koala, Wallaroe en Wallabie zijn er een aandenken voor alle leerlingen, percentielprijzen (voor een zeker percentage beste leerlingen van elke school), provincieprijzen (voor de beste leerlingen per provincie) en primusprijzen (voor de beste leerlingen over heel Vlaanderen). Scholen die deelnemen op de officiële Kangoeroedatum ontvangen het aandenken, de percentielprijzen, de provincieprijzen en de primusprijzen. Scholen die deelnemen tijdens de uitwijkperiode ontvangen het aandenken en de percentielprijzen.
 12. Na de wedstrijd krijgt de school de resultaten van haar eigen leerlingen en een samenvattend overzicht van de resultaten van alle deelnemers. De Kangoeroevragen en hun antwoorden worden vrij ter beschikking gesteld op het platform usolv-it en aan de leden van de usolv-it gebruikersgroep.
 13. De auteursrechten voor de Kangoeroevragen berusten in België bij de Vlaamse Wiskunde Olympiade vzw, maar leraren mogen de Kangoeroevragen vrij gebruiken in klasverband. Het verspreiden van de Kangoeroevragen of hun antwoorden is alleen toegelaten binnen de eigen school, vanaf vijf weken na de officiële wedstrijddatum. Het verspreiden van Kangoeroevragen of hun antwoorden in elektronische vorm is alleen toegelaten via een beveiligde website binnen de eigen school.
 14. In alle onvoorziene gevallen beslist de raad van bestuur van de Vlaamse Wiskunde Olympiade vzw.